ASMA UL-HUSNA


. Yaa Allaahu anta robbunaa laa ilaaha il laa anta
Ya Allah, Engkau Tuhan kami, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau 

2. Yaa Rahmaanu narjuu rohmatak 
Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, kami mengharap kasih sayang-Mu. 

3. Yaa Rahiimu irhamnaa 
Ya Tuhan yang Maha Penyayang, kasih dan sayangilah kami. 

4. Yaa Maaliku A'thinaa min mulkika 
Ya Tuhan yang Maha Raja (mempunyai kekuasaan), berikanlah kepada kami dari kekuasaan-Mu. 

5. Yaa Qudduusu Qaddis Fithratanaa 
Ya Tuhan yang Maha Suci, sucikanlah fitrah kejadian kami 

6. Yaa salaamu sallima min aafaatid dunyaa wa'adzaabil aakhirah 
Ya Tuhan Pemberi selamat, selamatkanlah kami dari fitnah bencana dunia dan siksa di akherat. 

7. Yaa mukminu aaminaa wa-aamin ahlanaa wabaladanaa 
Ya Tuhan yang memberi keamanan, berikanlah kami keamanan, keluarga kami dan negeri kami. 

8. Ya Muhaiminu haimin auraatinaa wa-ajsaadanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, lindungilah cacat dan jasad kami. 

9. Yaa Aziizu Azziznaa bil'ilmi walkaroomah 
Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ilmu pengetahuan dan kemuliaan. 

10. Yaa Jabbaaru hab lanaa min jabaruutika 
Ya Tuhan Yang Maha Perkasa, berikanlah kepada kami dari keperkasaan-Mu. 

11. Yaa Mutakabbiru bifadhlika ij'alnaa kubaraa 
Ya Tuhan Yang Maha Megah, dengan anugerah-Mu jadikanlah kami orang yang megah. 

12. Yaa Khooliqu hassin kholqonaa wahassin khuluqonaa 
Ya Tuhan Yang Maha Menciptakan/Menjadikan, baguskanlah kejadian kami dan baguskanlah akhlak kami. 

13. Yaa Baari'u abri'naa minasy syirki walmaradhi walfitnati 
Ya Tuhan yang Maha Membebaskan, bebaskan kami dari syirik, penyakit, dan fitnah. 

14. Yaa Mushawwiruu shawirnaa ilaa ahsanil kholqi walhaali 
Ya Tuhan yang Maha Membentuk, bentuklah kami menjadi sebaik-baiknya makhluk dan sebaik-baik keadaan. 

15. Ya Ghoffaaru ighfir lanaa dzunuubanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Pengampun , ampunilah dosa-dosa kami. 

16. Yaa Qohhaaru iqhar aduwwanaa ilal istislami 
Ya Tuhan Yang Maha Memaksa, paksalah musuh kami untuk tunduk/menyerah 

17. Ya Wahhaabu Hab lanaa dzurriyatan thayyibah 
Ya Tuhan Yang Maha Memberi, berikanlah kepada kami anak keturunan yang baik 

18. Ya Rozzaaqu urzuqnaa halaalan thoyyiban waasi'aa 
Ya Tuhan Yang Maha Memberi rezeki, berikanlah rezki yang halal, bergizi dan banyak 

19. Yaa Fattaahu iftah lanaa abwaabal khoiri 
Ya Tuhan yang Maha Membuka, bukakanlah buat kami semua pintu kebaikan. 

20. Yaa aliimu a'limnaa maa laa na'lam 
Ya Tuhan Yang Maha Mengetahui, beritahukanlah kepada kami apa yang kami tidak mengetahuinya. 

21. Yaa Qoobidhu idzaa jaa'a ajalunaa faqbidh ruuhanaa fii husnil khotimah 
Ya Tuhan Yang Maha Mencabut, jika telah sampai ajal kami, cabutlah ruh kami dalam keadaan khusnul khotimah. 

22. Yaa baasithu ubsuth yadaaka alainaa bil athiyyah 
Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, luaskan kekuasaan-Mu kepada kami dengan penuh pemberian. 

23. Ya khoofidhu ihkfidh man zholamanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Menjatuhkan, jatuhkanlah orang yang menzalimi kami. 

24. Ya roofi'u irfa darojaatinaa. 
Ya Tuhan Yang Maha Mengangkat, angkatlah derajat kami. 

25. Ya Mu'izzu aatinaa izzataka. 
Ya Tuhan Yang Maha Memberi kemuliaan, limpahkanlah kemulaiaan-Mu kepada kami. 

26. Yaa mudzillu dzallilman adzallanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Menghinakan, hinakanlah orang yang menghina kami. 

27. Yaa samii'u isma syakwatanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Mendengar. dengarkanlah pengaduan kami. 

28. Yaa bashiiru abshir hasanaatinaa 
Ya Tuhan Yang Maha Melihat, lihatlah semua amal kebaikan kami. 

29. Yaa hakamu uhkum manhasada alainaa wa ghosysyanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan hukum, hukumlah orang-orang yang dengki dan curang kepada kami. 

30. Yaa adlu i'dil man rahimanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Menetapkan keadilan, berikan keadilan kepada orang yang sayang kepada kami. 

31. Yaa khobiiru ihyinaa hayaatal khubaroo 
Ya Tuhan Yang Maha Waspada, jadikanlah hidup kami seperti kehidupan orang-orang yang selalu waspada (ahli peneliti). 

32. Yaa haliimu bilhilmi zayyinnaa 
Ya Tuhan Yang Maha Penyantun, hiasilah hidup kami dengan sikap penyantun. 

33. Yaa lathiifu ulthuf binaa 
Ya Tuhan Yang Maha Halus, bersikaplah halus kepada kami. 

34. Yaa azhiimu ahyinaa hayaatal uzhomaa 
Ya Tuhan Yang Maha Agung, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang agung. 

35. Yaa ghofuuru ighfir lanaa waisrofanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami dan keteledoran kami. 

36. Ya syakuruu a'innaa 'alaa syukrika 
Ya Tuhan Yang Maha Menerima syukur, berikanlah kami kemampuan untuk selalu bersyukur kepada-Mu. 

37. Ya aliyyu uluwwaka nastaghiitsu 
Ya Tuhan Yang Maha Tinggi, kami mengharap ketinggian dari-Mu 

38. Yaa kabiiru ij'alnaa kubarooa 
Ya Tuhan Yang Maha Besar, jadikanlah kami orang yang besar. 

39. Yaa hafiizhuu ihfazhnaa min fitnatid dunya wasuuihaa 
Ya Allah Yang Maha memelihara, peliharalah kami dari fitnah dunia dan kejahatannya 

40. Yaa muqiitu a'thinaa quwwataka laa haula walaa quwaata illabika 
Ya Allah Tuhan Yang Maha Memberi kekuatan, berikanlah kami kekuatan, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Engkau 

41. Yaa Hasiibu haasibnaa hisaaban yasiiroo 
Ya Tuhan Yang Maha Menghisab, hisablah kami nanti dengan hisaban yang ringan. 

42. Yaa jaliilu ahyinaa hayaatal ajillaal. 
Ya Tuhan Yang Maha Luhur, hidupkanlah kami seperti orang-orang yang mempunyai keluhuran 

43. Ya kariimu akrimnaa bittaqwaa 
Ya Tuhan Yang Maha Mulia, muliakanlah kami dengan ketaqwaan 

44. Ya roqiibu ahyinna tahta riqoobatik 
Ya Tuhan Yang Maha Mengamati geark-gerik, hidupkanlah kami selalu dalam pengamatan-Mu 

45. Ya mujiibu ajib da'watanaa waqdhi hawaaijanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Mengabulkan, kabulkanlah do'a dan ajakan kami, luluskanlah semua keperluan kami 

46. Yaa waasi'u urzuqnaa rizqon waasi'aa wawassi shuduuronaa 
Ya Tuhan Yang Maha Meluaskan, berikanlah kami rizki yang luas dan luaskanlah dada kami. 

47. Yaa hakiimu ahyinaa hayaatal hukamaai 
Ya Tuhan Yang Maha Bijaksana, hidupkanlah kami sebagaimana kehidupan orang-orang yang bijaksana. 

48. Yaa waduudu wuddaka ista'tsarnaa wa alhimma mawaddatan warohmah 
Ya Tuhan Yang Maha Mencintai, hanya cintamu kami mementingkan, dan ilhamkanlah kepada kami rasa cinta dan kasih sayang. 

49. Ya majiidu a'thinaa majdaka 
Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu 

50. Yaa baa'itsu ib'atsnaa ma'asysyuhadaai washshoolihiin 
Ya Tuhan Yang maha Membangkitkan, bangkitkanlah kami bersama orang-orang yang syahid dan orang yang shaleh. 

51. Yaa Syaahiidu isyhad bi annaa muslimuun 
Ya Tuhan Yang Maha Menyaksikan, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri kepada-Mu (Muslimin) 

52. Yaa Haqqu dullanaa haqqon wa'thi kulla dzii haqqin haqqoo 
Ya Allah Tuhan Yang Maha Haq, tunjukilah kami kepada yang haq dan berikanlah hak pada setiap orang yang mempunyai haq 

53. Yaa wakiilu alaika tawakkalnaa 
Ya Tuhan Yang Maha Memelihara penyerahan, kepada-Mu kami serahkan urusan kami 

54. Yaa Qowiyyu biquwwatika fanshurnaa 
Ya Tuhan Yang Maha Kuat, dengan kekuatan-Mu tolonglah kami. 

55. Yaa matiinu umtun imaananaa watsabbit aqdaamanaa 
Ya Tuhan Yang Maha Kokoh, kokohkanlah iman kami dan mantapkan pendirian kami. 

56. Yaa Waliyyu ahyinaa hayaatal auliyaa 
Ya Tuhan Yang Maha Melindungi, hidupkanlah kami seperti hamba-hamba-Mu yang mendapat perlindungan (para wali) 

57. Yaa haniidu urzuqnaa isyatan hamiidah 
Ya Tuhan Yang Maha Terpuji, limpahkan kepada kami kehidupan yang terpuji. 

58. Yaa muhshii ahshinaamin zumrotil muwahhidiin 
Ya Tuhan Yang Maha Menghitung, hitunglah kami termasuk orang-orang yang meng-Esakan Engkau 

59. Yaa mubdi'u bismika ibtada'naa 
Ya Tuhan Yang Maha Memulai, dengan nama-Mu kami memulai. 

60. Yaa mu'iidu a'id maa ghooba annaa 
Ya Tuhan Yang Maha Mengembalikan, kembalikanlah semua yang hilang dari kami. 

61. Yaa muhyii laka nuhyii fahayyina bissalaam 
Ya Tuhan Yang Maha Menghidupkan, karena Engkau kami hidup, hidupkanlah kami dengan penuh keselamatan 

62. Yaa mumiitu amitna alaa diinil Islaam
Ya Tuhan Yang Maha Mematikan, matikanlah kami tetap dalam keadaan Islam

63. Yaa Hayyu ahyi wanammi sa'yanaa wasyarikatana waziro'atana..
Ya Tuhan Yang Maha Hidup , hidupkanlah dan kembangkanlah usaha kami, perusahaan kami dan tanaman kami

64. Ya Qoyyuumu aqimnaa bil istiqoomah
Ya Tuhan Yang Maha Tegak, tegakkanlah kami dengan konsisten

65. Yaa waajidu aujid maadhoo'a annaa
Ya Tuhan Yang Maha Mewujudkan / Menemukan, ketemukanlah semua yang hilang dari kami.

66. Yaa maajidu aatinaa majdaka
Ya Tuhan Yang Maha Mulia, berikanlah kepada kami kemuliaan-Mu

67. Yaa waahidu wahhid tafarruqonaa wajma'syamlanaa
Ya Tuhan Yang Maha Esa/Menyatukan, persatukanlah perpecahan kami dan kumpulkanlah keberantakan kami.

68. Yaa shomadu ilaika shomadnaa
Ya Tuhan yang tergantung kepada-Nya segala sesuatu, hanya kepada-Mu kami bergantung.

69. Yaa qodiiru biqudrotika anjib min zhahrina zhurriyyatan thoyyibah
Ya Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan kekuasaan-Mu lahirkanlah dari tulnag pungung kami anak keturunan yang baik.

70. Yaa muqtadiru iqtadirlana zaujan wakhoiron kullahu
Ya Tuhan Yang Maha Menentukan, tentukanlah untuk kami istri dan semua kebaikannya.

71. Ya mukoddimu qoddim hawaaijanaa fiddun-ya wal aakhiroh
Ya Tuhan Yang Maha Mendahulukan, dahulukan keperluan kami di dunia dan di akherat.

72. Yaa muakhkhiru akhkhirhayaatana bishusnil khootimah.
Ya Tuhan Yang Maha Mengakhirkan, akhirkanlah hidup kami dengan husnul khotimah.

73. Yaa awwalu adkhilnal jannta ma'al awwalin
Ya Tuhan Yang Maha Pertama, masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang pertama masuk syurga

74. Yaa aakhiru ij'al aakhiro 'umrinaa khoirohu.
Ya Tuhan Yang Maha Akhir, jadikanlah kebaikan pada akhir umur kami.

75. Ya zhoohiru azhhiril haqqo 'alainaa warzuqnattibaa'ah
Ya Tuhan Yang Maha Nyata, tampakkanlah kepada kebenaran , berikan kami kesanggupan untuk mengikutinya.

76. Yaa baathinu abthin 'uyuubanaa wastur 'aurootinaa.
Ya Tuhan Yang Maha Menyembunyikan, sembunyikanlah cacat kami dan tutuplah rahasia kami.

77. Yaa waali anta waali amrinaa faasri' nushrotaka lanaa
Ya Tuhan Yang Maha Menguasai, Engkau adalah Penguasa urusan kami, maka segerakanlah pertolongan-Mu kepada kami.

78. Yaa muta'aali a'li kalimataka wakhdzul man khodzalanaa
Ya Tuhan Yang Maha Terpelihara dari semua kekurangan (Maha Luhur), luhurkan/peliharalah kalimat-Mu dan hinakan orang yang merendahkan kami.

79. Yaa barru ashib barroka alainaa waahyinaa ma'al barorotil kiroom.
Ya Tuhan Yang Maha Dermawan, limpahkan kedermawanan-Mu kepada kami dan hidupkanlah kami bersama orang-orang yang dermawan lagi mulia.

80. Yaa tawwaabu taqobbal taubatanaa wataqobbal ma'dzi-rotanaa
Ya Tuhan Yang Maha Menerima taubat, terimalah taubat kami dan uzur kami

81. Yaa afuwwu fa'fu annaa khothooyaanaa
Ya Tuhan Yang Maha Memaafkan , maafkanlah semua kesalahan kami

82. Ya rouufu anzil alainaa ro'fataka
Ya Tuhan Yang Maha Pengasih, turunkanlah kepada kami kasih/kelembutan-Mu

83. Yaa Maalikal mulki aati mulkaka man tasyaa-u minnaa
Ya Tuhan Yang Memiliki Kerajaan/Kekuasaan, berikan kerajaan/kekuasaan-Mu kepada siapa yang Engkau kehendaki dari kami.

84. Yaa Muntaqimu laa tantaqim 'alaina bidzunuubinaa
Ya Tuhan Yang Maha Menyiksa, janganlah kami disiksa lantaran dosa-dosa kami.

85. Yaa dzal jalaali wal ikroom akrimnaa bil ijlaali wattaqwaa
Ya Tuhan Yang Mempunyai Keagungan dan Kemuliaan, muliakanlah kami dengan keagungan dan ketaqwaan.

86. Yaa Muqsithu tsabbit lanaa qisthon wazil 'anna zhulman
Ya Tuhan Yang Maha Mengadili, tetapkanlah kepada kami keadilan dan hilangkan dari kami kezaliman.

87. Yaa Jaami'u ijma'naa ma'ash shoolihiin.
Ya Tuhan Yang Maha Mengumpulkan, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang sholeh.

88. Yaa Ghoniyyu aghninaa bihalaalika 'an haroomik
Ya Tuhan Yang Maha Kaya, berikanlah kepada kami kekayaan yang halal dan jauh dari keharaman.

89. Yaa Munghnii bini'matika aghninaa
Ya Tuhan Yang Maha Memberi Kekayaan, dengan nikmat-Mu berikanlah kami kekayaan.

90. Yaa Maani'u imna' daairotas suu-i taduuru 'alainaa.
Ya Tuhan Yang Maha Menolak, tolaklah putaran kejahatan yang mengancam kami.

91. Yaa Dhoorru la tushib dhorroka wadhorro man yadhurru 'alainaa
Ya Tuhan Yang Maha Memberi Bahaya, jangan timpakan kepada kami bahaya-Mu dan bahaya orang yang akan membahayakan kami.

92. Yaa Naafi'u infa' lanaa maa 'allamtanaa wamaa rozaqtanaa
Ya Tuhan Yang Maha Membri Manfaat, berikan kemanfaatan atas apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami dan kemanfaatan rizki yang Engkau berikan kepada kami.

93. Yaa Nuuru nawwir quluubanaa bihidaayatika
Ya Tuhan Yang Maha Bercahaya, sinarilah kami dengan petunjukmu.

94. Yaa Haadii ihdinash shirothol mustaqim.
Ya Tuhan Yang Maha Memberi Petunjuk, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus.

95. Yaa Badii'u ibda' lanaa hayatan badii'ah
Ya Tuhan Yang Maha Pencipta Keindahan, ciptakanlah kepada kami kehidupan yang indah.

96. Yaa Baaqii abqi ni'matakal latii an'amta 'alainaa.
Ya Tuhan Yang Maha Kekal, kekalkanlah nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami.

97. Yaa Waaritsu ij'alnaa min waratsati jannatin na'iim.
Ya Tuhan Yang Maha Pewaris, jadikanlah kami orang yang akan mewarisi syurga kenikmatan.

98. Yaa Rasyiidu alhimna rusydaka waahyinaa raasyidiin.
Ya Tuhan Yang Maha Cendekiawan, limpahkanlah kecendekiawaan-Mu dan hidupkanlah kami sebagai orang-orang cendekia.

99. Yaa Shabuuru ij'alnaa shaabiriina
Ya Tuhan Yang Maha Penyabar, jadikanlah kami orang-orang yang selalu bersabar.


Syukran jiddan ..sudi baca entry nie


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
 
Full Edit By Nabila Medan. All Right Reserved To Me.